پیج اینستاگرام طبایع

غصون

غُصُون جمع غُصن و به معنی شاخه های درخت است اما در کتب طب به معنی چین ها و شکن ها (غیاث اللغات) (آنندراج) است.