پیج اینستاگرام طبایع

راسب

راسِب یعنی رسوب کننده، ته نشین شونده، دُرد. ضد طافی. ته‌نشین مایعات و آنچه در مایعات اندازند و بر روی آن نایستد راسب نامند. چیزی فرونشیننده و ته نشین شونده در آب به سبب آنکه وزنش از وزن آب زیادت است. ماده دارویی که در ته لوله آزمایش یا ته بالن و دیگر ظروف آزمایشگاهی ته نشین شود.