پیج اینستاگرام طبایع

انامل

انامل جمع انمله، به معنی سرانگشتان یا بندهای انگشتان است.