پیج اینستاگرام طبایع

عاصی

عاصی در لغت به معنی سرکش، نافرمان و در اصطلاح اطباء یعنی 1) رگی که خون آن نایستد  2) معده‌ای که اثر مسهل را نپذیرد.