پیج اینستاگرام طبایع

قوه عامل

قوه عامل؛ قوتی است در انسان که مبداء حرکت و تحریک برای انجام افعال جزئی است بر مبنای فکر و شعور یا حدس و این قوت را عقل عملی و قوت عملیه هم نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین از شرح منظومه ص 86).