پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شراسیف

شراسیف جمع شرسوف و به معنای سر استخوان دنده به طرف شکم، سرهای استخوان های پهلو که سوی شکم باشد و نیز استخوان های نرم که در پهلو باشند.