پیج اینستاگرام طبایع

انیسون

انیسون یا بادیان رومی، از تیره چتریان، گیاهی است چند ساله و بلند، با برگ هایی دارای بریدگی های زیاد که در نقاط مختلف جنوب ایران کشت می گردد. میوه های آن از دو بخش گلابی شکل تشکیل شده که هر بخش آن، دارای قسمت بیرونیِ سبز و قسمت داخلیِ کمی تیره است و بویی تند و معطر دارد.» (امین، 1370: 87)

انیسون دانه های بسیار معطری دارد ولی با دانه های رازیانه غالباً مخلوط می‌شود. دانه های رازیانه دارای هشت شیار و دانه های انیسون که معمولاً آن را بادیان رومی می‌گویند دارای ده شیارند (بادیان ختایی غیر از آن است). (گیاه شناسی گل گلاب ص 235)