پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

صقالت

صِقالت یعنی صیقل کردن؛ صیقل خوردگی، زدودگی و جلا.