پیج اینستاگرام طبایع

صقالت

صِقالت یعنی صیقل کردن؛ صیقل خوردگی، زدودگی و جلا.