پیج اینستاگرام طبایع

داروی جامد

داروی ﺟﺎﻣﺪ دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان اﺟﺰای آن را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآورد و وﺿﻊ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، ﻟﻴﻜﻦ در  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد ﺑﺮ وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺎقی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﻊ، واﺿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ دارویی میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روان درآﻳﺪ ولی ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می آﻳﺪ.

به عبارتی داروی جامد یعنی داروی بسته کننده، دارویی که اخلاط رقیقه سائله را منجمد و بسته گرداند، مانند موم، نشاسته، کتیرا، کهربا.