پیج اینستاگرام طبایع

دسم

دَسِم یعنی چرب، آنچه سطح زبان را ملایم و منبسط سازد.

افعال آن: ترتیب، تلیین (ملین)، ارخاء (نرم کننده)، ازلاق (لغزنده)، انضاج (منضج و پزنده)، استحاله به خلط غالب، تسخین (گرم و ضد تبرید) کم به سبب لطافت؛ مانند روغن ها و مواد روغنی چرب