پیج اینستاگرام طبایع

زرقت چشم

تمایل یافتن سیاهی چشم به زردی به سبب بسیاری نور بینایی یا نورانیت آن و یه به سبب برآمدگی آن را در اصطلاح زُرقَت چشم گویند.