مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

تکثیف

انبوه و غلیظ گردانیدن را در اصطلاح طب سنتی تکثیف گویند.