فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

تکثیف

انبوه و غلیظ گردانیدن را در اصطلاح طب سنتی تکثیف گویند.