پیج اینستاگرام طبایع

تکثیف

انبوه و غلیظ گردانیدن را در اصطلاح طب سنتی تکثیف گویند.