پیج اینستاگرام طبایع

مفتت

مُفتّت؛ یعنی خرد کننده، شکننده، ریز کننده، آن چه در اجزاء خلط متحجّر (صلب و سخت گشته مانند سنگ) تفرق (جدایی) کند. مثل زجاج محرق.

دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ رﻳﺰ در می‌آورد و ﻣﺜﺎل اﻳﻦ دارو ﺣﺠﺮاﻟﻴﻬﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻳﺎ سنگ ﻛﻠﻴﻪ را ﺧﺮد و ﻟﻪ میﻧﻤﺎﻳﺪ.