پیج اینستاگرام طبایع

عبل

عَبِل یعنی 1) کلان، درشت و سطبر از هر چیزی  2) تمام اندام  3)  فروریختن برگ درخت یا برگ برآوردن درخت  4) هر برگ پیچیده و باریک، مانند برگ درخت گز.