مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عبل

عَبِل یعنی ۱) کلان، درشت و سطبر از هر چیزی  ۲) تمام اندام  ۳)  فروریختن برگ درخت یا برگ برآوردن درخت  ۴) هر برگ پیچیده و باریک، مانند برگ درخت گز.