مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ارتعاد

لرزیدن؛ .ارتعاش. لرز. لرزه. لرزش. رعدَه. جنبش، مضطرب شدن، ناآرام شدن،