فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

فک اسفل

آرواره پایین و متشکل از یک استخوان را فک اسفل گویند.