پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فک اسفل

آرواره پایین و متشکل از یک استخوان را فک اسفل گویند.