پیج اینستاگرام طبایع

سحق

سَحق در لعت یعنی کوفتن، ریزریز کردن، ساییدن و در اصطلاح طب، کوبیدن، نرم کردن، و سودن و سائیدن دارو را سحق گویند.