انضغاط

اِنضِغاط یعنی فشردگی، افشردگی، تحت فشار قرار گرفتن