پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حلیب

حلیب یعنی  1) شیر دوشیده یا تازه دوشیده که مزه  آن متغیر نشده باشد، شیر تازه، خام و ناجوشانده 2) شیره تخم ها و غیر آن: یکی از معانی حلیب در طب و پزشکی و دواشناسی شیره ای است که از بذور کوفته و در آب مالیده و از کرباس درکرده گیرند.