پیج اینستاگرام طبایع

ایلام

ایلام در لغت به معنای به درد آوردن، دردمند کردن و به رنج افکندن است.