پیج اینستاگرام طبایع

قاتل

قاتِل؛ داروی کشنده و تباه کننده. دوایی است که مزاج روح و بدن را فاسد گرداند. یا به واسطه ی جوهرش، مانند انواع زهرها یا به واسطه ی کیفیتِ موثر در مزاج، مانند فرفیون که به سبب حرارت، مزاج را فاسد می کند.

ﻋﺒﺎرت از دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰاج را ﺑﻪ اﻓﺮاطی ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد ﻣﺎﻧﻨﺪ: ِﺷَﺒﺮم و اﻓﻴﻮن.