پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مقرح

مُقرِّح؛دوایی است که از شدت کشاندنِ خون به ظاهر، رطوبتِ مابین اجزای پوست را تحلیل برد و باعث جراحت شود. مانند بلادر.