پیج اینستاگرام طبایع

سلامیات

سُلامیات جمع سلامی و به معنی استخوان های انگشتان دست و پا یا رگ های پشت دست و پا است. «استخوان های انگشتان، پانزده پاره است؛ هر انگشتی، سه پاره و این استخوا‌ن‌های انگشتان را به تازی سلامیات گویند.» (ذخیره خوارزمشاهی). بندهای ناخن یا بندهای انگشتان نیز معنی می‌دهد.