پیج اینستاگرام طبایع

ضرس

ضَرس در چند معنا کاربرد دارد: 1) دندان، به ویژه دندان آسیا  2) دندان درد 3) کند شدن دندان، به دلیل اسباب خارجی مثل جویدن چیز ترش و قابض و عفصه (گس) و نگه داشتن آن ها در دندان و یا به دلیل اسباب داخلی مثل رسیدن بلغم ترش و سودا به دندان ها از اطراف آن ها یا از معده.