مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ضرس

ضَرس در چند معنا کاربرد دارد: ۱) دندان، به ویژه دندان آسیا  ۲) دندان درد ۳) کند شدن دندان، به دلیل اسباب خارجی مثل جویدن چیز ترش و قابض و عفصه (گس) و نگه داشتن آن ها در دندان و یا به دلیل اسباب داخلی مثل رسیدن بلغم ترش و سودا به دندان ها از اطراف آن ها یا از معده.