پیج اینستاگرام طبایع

مقطع

مُقَطِّع؛ قطع کننده، متفرق کننده؛ دوایی لطیف است که میان عضو و خلط لزج که بر سطح آن چسبیده نفوذ کند و خلط را جدا سازد. همچنین میان اجزای خلط نیز نفوذ کرده، اجزاء را متفرق و کوچک گرداند. نه به صورت محلل که قوام خلط را رقیق کرده و جوهر آن را به تحلیل برد. مقطع برای خلط لزج مانند ملطف است برای خلط کثیف و غلیظ. داروی ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﺮدل و ﺳﻜﻨﺠﺒﻴﻦ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ داروی ﮔﺪازﻧﺪه، ﺣﺎلتی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻏﻠﻴﻆ و داروی رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎلتی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺶ دارد؛ داروی مقطع ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺴﺒﻨﺎک ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارد. داروی ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻠﻂ ﭼﺴﺒﻨﺪه نمیﮔﺪازد و در ﻗﻮام آن ﺗﺼﺮف نمیﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﻮستگی ﺑﻴﺮون می‌آورد و آن را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻪ می‌ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎقی ﺑﻤﺎنند.