پیج اینستاگرام طبایع

شَفت

شَفت یعنی میوه گوشتدار مانند هلو، شفتالو، زردآلو. میوه‌ای که یک پوسته نازک، میانه ای گوشتی و یک هسته سخت دارد. گونه ای میوه گوشتی ناشکوفا که فقط میان بر میوه ضخیم و گوشتی می‌شود و درون بر میوه تبدیل به نسجی سخت و صلب می‌گردد که روی دانه را می‌پوشاند و روی دانه را نیز غشاء نازکی بنام تگومان فرامی‌گیرد (مانند میوه زردآلو و هلو و گیلاس و گوجه)، در این میوه ها آنچه به نام هسته می‌نامیم از مجموع دانه و درون بر میوه تشکیل یافته است.