پیج اینستاگرام طبایع

تمدد

تَمَدُد را در لغت نامه ها کشیدگی، کشیده شدن و خمیازه و به فارسی ترنجیدگی معنی کنند.

کشیدگی عصب از هر دو طرف و به همین خاطر، عصب خشک شده و ایستاده می‌ماند و به هیچ طرفی گرایش ندارد.

از نظر ابن سینا، تمدد مرضی است آنی که مانع قوه محرکه از قبض اعضایی می شود که وظیفه آنها انقباض است. پس طبق تعریف ابن سینا، تمدد ضد تشنج است، به این سبب که تمدد مانع انقباض است همچنانکه تشنج مانع انبساط می گردد. (بحر الجواهر)