پیج اینستاگرام طبایع

تثاوب

خمیازه، دهن باز کردن و کشیدن، علت آن صعود بخارات غیرهضمی سریع التحلیل از معده به سوی سر و عضلات دهان و از جنس تشنجی است که در عضلات فک عارض می‌گردد و سریع از بین می‌رود.

تثاؤب حرکت طبیعی است که به جهت دفع بخارات، دهن باز می گردد چنانکه مردم را خواب آلود و ملول کند به فارسی فاژه و به هندی جماهی نامند.