پیج اینستاگرام طبایع

امعاء

امعاء جمع معی و به معنی روده ها یکی از اعضای داخلی بدن انسان است.

امعاء دقاق: روده باریک

امعاء غلاظ: روده بزرگ

امعاء و احشاء: همان اعضای داخلی بدن می باشد از جمله دستگاه گوارش (از مری گرفته تا انتهای روده) و کلیه ها را شامل می‌باشد و در پزشکی یک نوع تخصص به حساب می آید که همان متخصص داخلی است یعنی متخصصی که تمام اعضای داخلی بدن را می شناسد و از این طریق اعم بیماری های مربوط به اعضای داخلی را درمان می کند.

مقصود از امعاء، روده گاو و گوسفند نیز می‌باشد که طبیعت آن سرد و خشک درجه سه است. خواص و منافع آن: خوردن مطبوخ آن با گوشت و سرکه و زعفران و ادویه حاره (ادویه گرم) که مصلح آنست جهت معده که صفرای رقیق آبکی در آن ایجاد شده باشد مفید است. قلیل الغذا و دیر هضم و مولد خلط سرد و قولنج است.