ما را دنبال کنید

نزف الدم

نَزف الدَم در اصطلاح طب یعنی خونریزی از اعضای مختلف یا از یکی از اعضای بدن، روان شدن خون از بدن؛ جاری شدن خون از جراحت و غیر آن در هر موضعی که باشد چه داخلی باشد و چه خارجی. همچنین به معنیخون فشان؛ بیرون جستن خون و بردویدن آن به بیرون تن.