مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

نزف الدم

نَزف الدَم در اصطلاح طب یعنی خونریزی از اعضای مختلف یا از یکی از اعضای بدن، روان شدن خون از بدن؛ جاری شدن خون از جراحت و غیر آن در هر موضعی که باشد چه داخلی باشد و چه خارجی. همچنین به معنیخون فشان؛ بیرون جستن خون و بردویدن آن به بیرون تن.