مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

اندمال

اِندِمال یعنی سر بهم آوردن و جوش خوردن زخم، خوب شدن و بهبود یافتن زخم و جراحت