مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قُشور

قُشور یعنی پوست و شامل پوست درختان، میوه‌ها و بذرهاست و بعضی بر این عقیده‌اند که برخی از اقسام آن‌ها قابل هضم نیستند و غذائیت ندارند و این کلی نیست ولیکن بسیار قلیل الغذااند و بطی ءالهضم (از مخزن الادویه و فهرست آن).

قُشورُ القُرحه: خشک ریشه، پوست ریش