پیج اینستاگرام طبایع

خاتم

خاتم یعنی مهرکننده، پایان بخش، در اصطلاح طب سنتی یعنی تمام کننده زخم‌ها و آن دوائی را نامند که ﺳﻄﺢ زﺧﻢ را میﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن خشک رﻳﺸﻪ میﺷﻮد ﻛﻪ زﺧﻢ را ﺗﺎ روﻳﺶ ﭘﻮﺳﺖ طبیعی از آﺳﻴﺐ ﻧﮕﻪ می‌دارد. ﻫﺮ دارویی ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﺨﺸﻜﺎﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﺮوﻳﺎﻧﺪ و ﺳﻮزش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از داروﻫﺎی ﻣﻬﺮﮔﺬار یا خاتم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌آﻳﺪ.