مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قطن

قَطَن یعنی پهنه، میان دو ران، کمرگاه