پیج اینستاگرام طبایع

تحجر

تحجر یعنی سنگ و سخت گردیدن چیزی؛ در علم طب، جمع شدن ماده سخت در پلک چشم را گویند، ورمی کوچک که در چشم منجمد می‌شود.

تحجر جُرح: سخت گردیدن زخم

تحجر جُرح للبرء؛ جمع شدن و التیام یافتن و بهم نزدیک شدن قسمت های زخم.