عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تحجر

تحجر یعنی سنگ و سخت گردیدن چیزی؛ در علم طب، جمع شدن ماده سخت در پلک چشم را گویند، ورمی کوچک که در چشم منجمد می‌شود. تحجر جُرح: سخت گردیدن زخم تحجر جُرح للبرء؛ جمع شدن و التیام یافتن و بهم نزدیک شدن قسمت های زخم.