پیج اینستاگرام طبایع

استنشاق

استشمام، تنفس، دم وبازدم، نفس کشیدن، در اصطلاح طب یعنی به بینی کشیدن دارویی که مایع باشد. آب و جز آن در بینی کردن؛ بوی کردن چیزی