پیج اینستاگرام طبایع

صلبیه

صُلبیه یعنی سفیدی چشم، خارجی ترین پوشش کره چشم، پرده ای سفید و کدر در چشم که از الیاف محکم ساخته شده و قسمت اعظم کره چشم را احاطه کرده است.