پیج اینستاگرام طبایع

دهنی

مقصود از دُهنی در طب سنتی،  آن چیزی است که در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخم ها و چوب صندل ابیض، عود هندی و مانند این ها و نزد اطبا دارویی باشد که در جوهر آن روغن بکار برده شود.