پیج اینستاگرام طبایع

صدغ

ناحیه گیجگاه و مابین چشم و گوش را صُدغ گویند. صدغ، میان گوشه ابرو و گوش است و آن را شقیقه نیز گویند و به معنیِ موی پیچیده که آویخته باشند بر آن موضع (موی پیچ خورده کنار پیشانی) (غیاث، 1363: 536).

صدغ: 1) گیجگاه ، شقیقه  2) موی بنا گوش .

عظم صدغ: استخوان گیجگاه