عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

احلیل

اِحلیل ، سوراخ قضیب، قضیب، ذَکَر، آلت تناسلی مرد.(غیاث ۲۶؛ مهذب ۳۴) سوراخ آلت، سوراخ پستان