پیج اینستاگرام طبایع

احلیل

اِحلیل ، سوراخ قضیب، قضیب، ذَکَر، آلت تناسلی مرد.(غیاث 26؛ مهذب 34)

سوراخ آلت، سوراخ پستان