مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

احلیل

اِحلیل ، سوراخ قضیب، قضیب، ذَکَر، آلت تناسلی مرد.(غیاث ۲۶؛ مهذب ۳۴)

سوراخ آلت، سوراخ پستان