پیج اینستاگرام طبایع

اغتسال

اِغْتِسال، غسل کردن، سر و تن شستن، عطر زدن و بدن خوشبو کردن