پیج اینستاگرام طبایع

تشریح

تشریح به معنای شرحه کردن گوشت و کالبدشکافی است. در (اصطلاح پزشکی) بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها و به اصطلاح اطباء بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان را علم تشریح گویند.