پیج اینستاگرام طبایع

سکر

سُکر به معنی مستی، نشئه؛ حالتی که بر اثر نوشیدن باده و غیره در شخص ایجاد شود _ شراب و آنچه مست گرداند.