پیج اینستاگرام طبایع

اعضاء رئیسه

اندام های مهم تن، قلب، مغز، جگر و غدد تناسلی و …

اعضایی که مبدا و اصل برای قوایی هستند که بدن برای بقای شخص یا نوع به آنها محتاج است. اعضای رئیسه به حسب بقای شخص قلب و کبد و دماغ است و به حسب بقای نوع، علاوه بر اینها انثیان یعنی تخمدان و بیضه را نیز شامل می‏‌شود (بحر الجواهر).

آلاتی از بدن را گویند که دارای عمل عمده ای باشند مانند دماغ و قلب و ریه و کبد و کلیه و جز آنها. (از ناظم الاطباء).