عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذقن

ذَقَن ظاهراً معرب زنخ و به معنی چانه و زنخدان است.