پیج اینستاگرام طبایع

ذقن

ذَقَن ظاهراً معرب زنخ و به معنی چانه و زنخدان است.