پیج اینستاگرام طبایع

کاوی

کاوی؛دوایی است که پوست را بسوزاند. رطوبات آن را نابود کند و راه جریانِ اخلاط به آن را مسدود گرداند. مانند زاج سفید.

دارویی که سبب سوختن و ضمنا تصلب دهان، عروق و محل بریدگی و زخم در انساج بشود و با نتیجه مجاری عروق را بهم آرد و مسام را بند کند مانند زاج و اسید تری کلر استیک (فرهنگ معین).