پیج اینستاگرام طبایع

احتباس طَمث (حبس طمث)

بند آمدن حیض، اعم از این که کامل متوقف شود یا اندک آید و یا دوره آن بیشتر از 2 ماه شود. به عبارتی، فاصله قابل قبول میان هر دو دوره قاعدگی، از بیست روز تا دو ماه می‌باشد و اگر فاصله بین دو قاعدگی به بیش از دوماه بینجامد، غیر طبیعی بوده و آن را احتباس طمث با احتباس الحیض می نامند.

احتباس الحیض (اخوینی بخاری، 1371: 519) بند آمدن خون زنانگی یا نیامدن آن در موقع مقرّراعم از سیکل ماهیانه و یا زمان بلوغ.

در طب سنتی احتباس طمث یعنی فواصل بین سیکل ها بیش از دو ماه گردد یا قاعدگی کاملا قطع شود و یا خون حیض اندک بیاید. در طب سنتی ایران این اعتقاد وجود دارد که اگر حیض زن طبیعی و منظم باشد نشان دهنده تندرستی است. بطور کلی دلایل عمده بیان شده در رابطه با احتباس طمث شامل علل رحمی و علل مشارکتی با اعضای دیگر می باشد.