پیج اینستاگرام طبایع

بول

مقصود از بول همان ادرار است، آبی که از کلیه ها ترابد و در مثانه جمع گردد و بطور طبیعی دفع شود.