ما را دنبال کنید

غزالی

غزالی یه جز اسم خاص در دو معنای دیگر نیز کاربرد دارد  ۱) در اصطلاح طب قسمی از نبض است  ۲) نوعی خرما که دراز و قهوه ای رنگ است. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱).