پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اختلاف الدم

گاهی مراد خراشیده شدن امعا (روده، معده، ریه و …) و گاهی مراد اسهال کبدی است.